Проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”, сключен с договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.04-0124 от 10.01.2012 год. по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Проектът се изпълнява от бенефициента ОУ „Ангел Кънчев” в партнъорство със сдружение с нестопанска цел „ФОРТИС“, ОУ „Алеко Константинов”, ОУ „Тома Кърджиев”, СОУ „Св. Паисий Хилендарски” и СОУ „Васил Левски” на територията на градовете Русе, Сливо поле и Ветово.
Общата стойност на одобрения бюджет възлиза на 101 866, 72 лева, разпределени за проектни инициативи с целева група от 215 участници, включваща учениците със специални образователни потребности, техните родители и близки, преподаватели и специалисти от водещата организация и партнъорите.

Изпълнението на проекта включва следните дейности:
1. Разработване на специален образователен софтуер и дидактически материали.
2. Обучение за ключови компетентности на педагодическите кадри.
3. Образователна и социално-психологическа подкрепа за учениците със специални образователни потребности и техните родители.
4. Създаване на подкрепяща среда чрез техническо обезпечаване прилагането на образователния софтуер в клас.
5. Обмен на информация и предоставяне на успешните практики на всички заинтересовани страни.

С реализацията на изброените дейности си поставяме като основна цел повишаване капацитета на българското образование и адаптиране към високотехнологичните изисквания на ЕС чрез внедряване на интерактивно обучение и създаване на ефективна подкрепяща среда. Инвестицията в разработване на иновативна методика за преподаване и оценка, съобразена с индивидуалните особености на учениците и разгръщане на потенциала на педагозите, ще допринесе за изграждане на устойчив модел за интегриране на учениците със СОП в общообразователните училища. Като резултат се предоставят възможности за повишаване качеството на живот и социална активност на уязвимите деца и семействата им, а благодарение на оказаната педагодическа и социално-психологическа подкрепа ще се подобри тяхната психическа и ментална пригодност.
Проектът формулира като специфични цели редуциране на дискриминативните практики чрез промяна на традиционното отношение за изолация на децата със СОП и изграждане на институциален капацитет от подготвени професионалисти за работа с тях. Чрез предоставения инструментариум за обучение с разработените Електронни учебници по история за 5 и 6 клас, целим не на последно място работим за стимулиране на индивидуалната активност, нагласа за самостоятелна подготовка и личностно усъвършенстване на учениците със СОП.
Предложеният модел за обучение с Електронни учебници по история и цивилизация за деца със СОП предоставя условия за модернизиране на дидактическите основи на преподаването, добавяйки елементи от психологията, неврофизиология, социална психология. Обогатяването на традиционния инструментариум за представяне на учебния материал, съобразно диагностицираните индивидуални възможности на учениците и избор на лесна за възприемане формулировка на учебното съдържание, надграждат образователния формат със състезателни, креативни и методически потвърдени в практиката средства. Освен традиционните образователни похвати включваме интерактивни методи за визуализация на информацията с цел развиване на индивидуална активност на учениците и адаптиране към идентифицираните специфични потребности. Не на последно място целта е подобряване на училищната среда и превръщане на училището в място, привлекателно за децата с обучителни трудности.
Успешният модел, реализиран в Русе, Сливо поле и Ветово, и постигането на добри практики създават и мултиплицират ползи за целия регион, издигайки имиджа на града ни като социално активен център, насърчаващ развитието на интегрираното образование в устойчив план. Амбицията ни е този пилотен модел да се мултиплицира и в останалите училища. Убедени сме, че успешните практики за работа с деца със СОП могат да се усъвършенстват чрез надграждане на обхвата, съдържанието и приложението, обхващайки всички останали ученици и повечето хуманитарни дисциплини в общообразователните училища.