- 01.02.2012 г. - работна среща на екипа за организация и управление на проекта с партньорите.


На 01.02.2012 г в град Русе се проведе среща на екипа за организация и управление на проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности” №BG051PO001-4.1.04-0124 с партньорите: сдружение с неспопанска цел „ФОРТИС”, ОУ „Алеко Константинов”, ОУ „Тома Кърджиев”, СОУ „Св. Паисий Хилендарски” и СОУ „Васил Левски”.На срещата присъстваха:
1 Филип Зартов – ръководител проект
2 Нели Дечева - координатор
3. Галина Русева – технически сътрудник
4. Амелия Петрова - счетоводител
5. Емил Иванов – директор на ОУ „Св. П. Хилендарски” – Сливо поле
6. Стефка Тончева – директор на СОУ „В. Левски” – Ветово
7. Юлиян Гюрчев – директор на ОУ „Алеко Константинов”
8. Юлиян Илиев- директор на ОУ „Тома Кърджиев”.

Г-н Филип Зартов запозна участните с проектната идея на стартиралия на 10 януари проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”. Очерта последователността от предприетите стъпки и планирани проектни инициативи за постигане на устойчив разстеж и заложените индикатори за изпълнение. В допълнение подробно представи планираните проектни дейности и плана за изпълнението им.
Всички партнъори деклариха безусловната си подкрепа и воля за сътрудничество по време на целия проектен период за изпълнение на планираните инициативи и отчитане на дейностите.
По т.2 от дневния ред
Г-н Зартов представи членовете на екипа за организация и управление и разясни разпределението на фунциите, отговорностите и поетите от всеки задачи за изпълнение. Отговорник за цялостното изпълнение на проекта в методическо, функционално и материално отношение е ръководителят на проекта. Координацията по проекта, връзките между отделните партнъори и координатори на екипи е вменена на г-жа Нели Дечева. Официалната кореспонденция и вътрешна комуникация, както и логистика на проекта е ангажимент на г-ца Галина Русева.
По т.3 от дневния ред се взе следното решение:
След анализ на необходимите стъпки за изпълнение на Дейност 1 Разработване на специален образователен софтуер и дидактически материали, ръководителят на проекта поема задачата да изготви техническо задание за разработването на специализиран софтуер за децата със специални образователни потребности. Техническият сътрудник да подготви документацията по наемането на двама софтуерни специалисти и експерти- методисти по договор за извършване на услуга.
По т.4 от днвения ред се взе следното решение:
Да се изготви промоционна политика на проекта, регламентираща основните принципи и правила за визуализация на проектните дейности. Отговорник е Галина Русева, а срокът за изпълнение е следващото заседание на екипа на проекта.
По т.5 от днвения ред
Присъстващите се споразумяха следващото заседание на екипа, организирано в ОУ „Ангел Кънчев” да се проведе на 29.02.2012 г. оn line дискусия чрез skype ще се състои на 10 януари от 17.30 часа.