КОНФЕРЕНЦИЯ - на 05 март 2012 г. в синия салон на хотел "Дунав" в гр.Русе бе проведена конф


На 05 март 2012 г. от 14 часа в синия салон на хотел "Дунав Плаза" в гр.Русе бе проведена конференция за представяне на проект BG051PO001-4.1.04-0124 „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”.

Осигурено беше участието на представители на водещата организация и всички партнъори, представители на РИО, Община Русе, медиите и всички заинтересовани страни. Ръководителят на проекта г-н Зартов представи в интервю за Българска национална телевизия характерните особености на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и финансирания проект, основната и спомагателни цели, планирани дейности и резултати за изпълнение, призовавайки всички заинтересовани лица да се включат в изпълнението на планираните инициативи.
В конференцията взеха участие представители на Община Русе, Областната администрация, Дирекция „Социално подпомагане“, Регионален инспекторат – Русе, Ресурсен център - Русе, представители на Кметствата в град Сливо поле и Ветово, Европейски регионален център Европа, РУ "Социални грижи", организации от неправителствения сектор и бизнеса.

Бяха изнесени доклади по следните теми:
- г-н Филип Зартов – „Електронното образование – предизвикателства и възможности”;
- г-ца Галина Русева – „Обосновка на проектната идея за социално образование, подкрепящо интеграция на учениците със СОП и предоставяне на равен достъп до образователни услуги”;
-г-жа Нели Дечева – „Съвременното интегрирано образование от гледна точка на участниците в обучителния процес - педагози, ученици, родители”;
-г-жа Гинка Иванова–„Съвременното интегрирано образование през призмата на специфичните потребности на учениците със СОП”.

Спазвайки мерките за визуализация и публичност събитието беше отразено в ефира на БНТ Север-2 и в интервю пред слушателите на Дарик радио, популяризирайки образователните практики и модела за устойчиво интегрирано обучение в общообразователнителните училища.