Обществени поръчки чрез публична покана, съгласно ЗОП:


На 03.04.2012 год. на осн. чл. 147, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, чл. 14, ал. 3, т.2 от ЗОП, във връзка с Глава осма „а“ от ЗОП, чл. 5, ал. 1, т.7а и чл. 9а, ал. 1 от ППЗОП, във връзка с изпълнението на Дейност 1 Разработване на специален образователен софтуер и дидактически материали от проект „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас – виртуален свят за децата със специални образователни потребности“, финансиран по ОП „Развитие на човешки ресурси“ чрез Европейския социален фонд по сключен Договор №BG051PO001-4.1.04-0124, схема BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности “ и за нуждите на бенефициента ОУ „Ангел Кънчев“ - Русе, бе наредено откриването на процедура за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Разработване и внедряване на софтуерен продукт „Електронни учебници по история и цивилизация за V и VI клас за деца със специални образователни потребности” за изпълнение на проект „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас – виртуален свят за деца със специални образователни потребности“ по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“, схема BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности “ и за нуждите на бенефициента ОУ „Ангел Кънчев“-Русе, въз основа на чл. 101 Глава осма „а“ от ЗОП – събиране на оферти с публикуване на публична покана.

Втората Обществена поръчка по настоящия проект е публикувана на 02.08.2012 г. с открита процедура чрез публична покана за избор на изпълнители за реализиране на Дейност 1 Разработване на специален образователен софтуер и дидактически материали, Дейност 2 Обучение за ключови компетентности на учители и педагодически кадри и Дейност 3 Образователна и социално-психологическа подкрепа за учениците със СОП и техните родители, по смисъла на чл. 14 ал.4 т.2 във връзка с глава Осма „а“ от ЗОП. На сайта на Възложителя бяха предоставени следните документи:
- заповед за стартиране на процедурата чрез публична покана по чл. 14 ал.4 т.2 от ЗОП, издадена от бенефициента ОУ „Ангел Кънчев“;
-образци на документи за кандидатстване;
- указания за участие и провеждане на процедурата;
- техническо задание;
- публична покана;
- проекти на договори за възлагане на поръчката.

Обособена позиция №1: Експерти за разработване на дидактически материали за обучение на деца със специални образователни потребности чрез специализиран образователен софтуер.

Обособена позиция №2: Експерти, обучаващи учители и педагодически кадри за използване на специализиран образователен софтуер «Електронни учебници по История и цивилизация за V и VI клас за обучение на деца със СОП».

Обособена позиция №3: Експерти, обучаващи родители на деца със СОП за използване на специализиран образователен софтуер «Електронни учебници по История и цивилизация за V и VI клас за деца със СОП»

Публикувана е публичната покана в АОП със срок на обществената поръчка – 02.08.2012 г. и краен срок за подаване на оферти за участие в процедурата – 10.08.2012 година. След изтичане на 7-седем дневния срок се определи комисия за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти. Отварянето на офертите се състоя на 11.08.2012 г. от 10.30 часа в сградата на ОУ „Ангел Кънчев” - кабинет 1, в присъствието на участниците или упълномощени от тях лица. Всички лица, подали оферти за участие са уведомени за редовността на подадените документи и класирането на офертите. Задължения на Комисията е да осигури необходимите документи, гарантиращи липса на материален интерес и свързаност с участниците, да изготви протоколи за дейността, като ги предостави на възложителя в 5 /пет/ дневен срок.

Третата обществената поръчка е публикувана на 17.08.2012 год. за избор на изпълнители за адаптиране на учебното съдържание по «История и цивилизация» за V и VI клас към нуждите на учениците със СОП и въвеждане в базата данни на специализиран образователен софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със специални образователни потребности” част от проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”, финансиран по Договор № BG051PO001-4.1.04-0124 по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси“.

Основната цел на обществената поръчка е налагането като добра образователна практика на адаптирания към обучителните потребности образователен софтуер „Електронни учебници по История и цивилизация за V и VI клас за ученици със СОП” чрез поднасяне на учебното съдържание по „История и цивилизация” в обогатен формат, включващ иновативни интерактивни средства за въздействие, съобразени с диагностицираните образователни възможности и специфични нужди на учениците със специални образователни потребности. В допълнение ще се популяризира идеята за интегрирано обучение чрез разработения иновативен образователен софтуер с цел устойчивото му надграждане с историческа информация, допълване на базата данни съобразно нуждите на преподавателите, учениците и всеки ползвател на разработения софтуер. По този начин ще се гарантира ефективното изпълнение на проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”, като се създадат условия за усъвършенстване на използвания инструментариум в интегрираното образование и създаване на устойчив модел за социализиране на учениците със СОП в общообразователните училища.


Всички документи свързани с обществените поръчки са обявени в сайта на бенефициента ОУ „Ангел Кънчев“ - Русе, в профила на купувача, заедно с цялата документация за провеждане и участие в организираните обществени поръчки чрез публична покана.