На 10.10.12 г. в ОУ "Алеко Константинов" - гр. Русе се проведе обучение на родители.


На 10.10.12 г. в ОУ "Алеко Константинов" се проведе обучение на родители на деца със СОП за използване на специализиран образователен софтуер „Електронни учебници по история и цивилизация за 5 и 6 клас за деца със специални образователни потребности” част от проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”. Емилия Дамянова в качеството на нает по договор за изпълнение на поръчката експерт, запозна родителите на ученици със СОП в ОУ "Алеко Константинов" със създадения за нуждите на интегрираното образование специализиран образователен софтуер и разработения web сайт за обмен добри практики.