Обучение на педагодически кад-ри за използване на специализиран образователен софтуер в ОУ" Тома Кърджиев"- гр. Русе


В ОУ "Тома Кърджиев" се проведе обучение на учители и педагодически кадри за използване на специализиран образователен софтуер «Електронни учебници по История и цивилизация за V и VI клас за обучение на деца със СОП» по проект „Eлектронни учебници по история и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности”. Мая Ангелова в качеството на нает по договор за възлагане на поръчката експерт, запозна учителите и специалисти от ОУ "Тома Кърджиев" с разработения образователен софтуер.