Кръгла маса 23.05.2013 г, „Представяне на добри практики от социално-психологическата подкрепа на децата със СОП и техните родители”


На 23.05.2013 г. в дирекцията на природен парк "Русенски лом" ще се проведе кръгла маса на тема „Представяне на добри практики от социално-психологическата подкрепа на децата със СОП и техните родители”
В изпълнение на проект BG051PO001-4.1.04-0124 „Електронни учебници по История и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, бенефициентът ОУ „Ангел Кънчев“,