Кръгла маса 28.06.2013 г, „Обмен на добри практики при интегрираното обучение"


На 28.06.2013 г. се проведе кръгла маса на тема „Обмен на добри практики при интегрираното обучение на ученици със СОП чрез специализиран образователен софтуер по история и цивилизация”.
В изпълнение на проект BG051PO001-4.1.04-0124 „Електронни учебници по История и цивилизация – виртуален свят за децата със специални образователни потребности“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, бенефициентът ОУ „Ангел Кънчев“,