На 10.07.2013 г. успешно приключи проект "Електронни учебници по история виртуален свят за учениците със СОП"


На проведената поредна работна среща на 10.07.2013 г. в ОУ"Ангел Кънчев" бяха отчетени реализираните дейности и бе обявен край на проект "Електронни учебници по история виртуален свят за учениците със СОП" BG051PO001-4.1.04-0124
Въпреки приключването на планираните дейности по настоящият договор с ДО, с цел гарантиране устойчивост на постигнатите резултати и през следващата учебна година голяма част от проектните инициативи ще продължат своята реализация.
Благодарение на подобрената материално техническа база петте училища взели участие в този проект ще продължат да използват специализираният образователен софтуер за ученици със СОП.
Сдружение "ФОРТИС" се ангажира да продължи психологическото подпомагане на ученици със СОП. На база изградените терапевтични взаимоотношения и следващата учебна година ще продължи дейността на Мобилният център за подкрепа, Консултативният кабинет и Индивидуалните консултации.